BOKA DEMO Region Gävleborg valde att arbeta med Medilevel och förbättrade därmed vården.

Region Gävleborg

2015 startade BUP inom Region Gävleborg ett projekt i form av ökad egenvård genom medicinuppföljning i hemmet. Där lät man patienter med ADHD låna blodtrycksmätare för att sköta registrering av mätvärden hemma. Patienten fick skriva ner på ett papper de värden de fick via blodtrycksmätaren, men eftersom sms eller mail inte får användas i kommunikationen med patienter upplevdes sättet som omodernt och våra unga patienter ifrågasatte metoden.

När en 16 årig patient vid ett möte uttryckte att det borde finnas en app att registrera data i, föddes en idé. Regionen tog kontakt med Medilevel för att utveckla ett system som kunde tillgodose regionens behov och som uppfyller vårdens stränga krav på säkerhet och sekretess.

I samband med titrering av ADHD-medicin så träffar patienten/familjen en sjuksköterska 3–6 ggr och läkaren 1-2 ggr/år. För många familjer är det påfrestande att följa upp medicineringen. En bidragande orsak är att barnen och ungdomarna i samband med titrering av medicinen missar viktig tid i skolan och föräldrarna förlorar arbetstid för att hinna med att åka till dessa träffar på BUP. I många fall har även familjerna långt att resa till BUP-mottagningen, för ett besök på 15-30 min kan man behöva ta ledigt en halv dag och ibland till och med en hel dag från skola och jobb.

2016 började Medilevel utveckla ett system vid namn HIPR [hajper]. En stor arbetsinsats lades ner på att identifiera hur systemet skulle byggas för att uppfylla samtliga lagkrav inom området.

2018 gjorde Region Gävleborg en pilotstudie med patienter från BUP och vuxenpsykiatrin, totalt 70 patienter deltog i studien.
Genom att låta patienterna och familjerna använda HIPR fann man att HIPR:
• ger fler mätningar
• visar tydliga kurvor
• ger mer adekvata mätningar med ökad säkerhet
• frigör tid på mottagningarna
• minskar stressen hos familjerna
• gör familjerna mer delaktiga i medicineringen
• ersätter sjukhusbesök för insatser som kan ske som egenvård
• sparar pengar

Sedan 2019 används HIPR med gott resultat i Region Gävleborg. Regionen har sett att de nu kan mäta effekten av medicinen tydligare. Patienter och föräldrar är mer delaktiga i medicininsättningen och vi märker en följsammare behandling där biverkningarna av medicinen minskar. HIPR har medfört att patienterna som använder den ökar närvaron i skolan och föräldrarna slipper ta ledigt från jobbet. Många och långa resor undviks, vilket även leder till positiva miljöeffekter. Med färre besök hos sjuksköterska vid insättning av medicin avlastas en redan ansträngd vårdkö.

KONTAKTA OSS

Forskning

Efter mycket lyckade resultat med Medilevels system HIPR kom det önskemål om ett liknande system för titrering och uppföljning av antidepressiva läkemedel. Utifrån dessa önskemål utvecklade vi SENO. Medilevel har stått för den tekniska utvecklingen och personal från några av Sveriges regioner har stått för den medicinska kompetensen. Utöver uppföljningen av det dagliga måendet innehåller SENO även självskattningsformulären PHQ-9 och MFQ13.
SENO är nu redo att testas och utvärderas. Detta kommer att göras under hösten 2020 och 2021, i två planerade studier.

Region Gävleborg startar nu upp en studie med vårt system SENO. Med hjälp av prispengarna från vinsten av Sveapriset kommer regionen under hösten 2020 och våren 2021 att genomföra en studie som omfattar 60 patienter (30 barn och 30 vuxna) samt berörda läkare och sjuksköterskor. Studien ska utvärdera upplevelsen hos patienterna och deras familjer, samt mäta och tydliggöra effektivitetsvinsterna och patientnyttan. Studien beräknas hålla på i sex månader och resultaten kommer att presenteras under våren 2021.

Den andra studien planeras av Västra Götalandsregionen. Studien kommer att genomföras som en trepartstudie, med 30 patienter i tre olika grupper. SENO kommer att utvärderas och jämföras med två andra titreringsmetoder. Det kommer att genomföras både kvantitativa och kvalitativa undersökningar. Studien planeras att starta under hösten 2020 och pågå under 2021.

KONTAKTA OSS